Opstaldning:

 

Der betales et boks depositum på 3.000 kr. ved indgåelse. Depositummet kan ligesom boks depositummet modregnes i evt. udstående. I øvrigt tilbagebetales depositummet ved returnering af alle nøgler til skabet. af bokskontrakten, depositummet kan af Ordrupdal rideklub anvendes, når medlemmet opsiger boksen til at modregne evt. tilgodehavende til Klubben. Er der ingen restancer, tilbagebetales depositummet ved fraflytningen fra Ordrupdal. Der betales desuden et depositum for skab til boksen på 1.200 kr

 

Opstaldningsprisen omfatter boksleje, udmugning, fodring ifølge foder notat (bilag 2) samt ret til at benytte Ordrupdal Rideklubs faciliteter.

 

Opstaldningsbeløbet betales forud og forfalder den 1. i måneden med rettidig betaling senest 3 hverdage herefter. Ved overskridelse af betalingsfristen har rideklubben ret til at påføre gebyr (pt. 50 kr) samt renter fra forfaldsdagen (diskontoen med tillæg på 6%), dog minimum 50,- kr. I tilfælde af restance kan staldværten udøve tilbageholdelsesret i den opstaldede hest i henhold til dansk rets almindelige regler.

 

Regulering af opstaldningsprisen sker normalt 1 gang om året, pr. den 1. januar.

 

En gang årligt (mellem jul og nytår) blive foretaget samlet obligatorisk vaccination af hestene, hvis der afleveres vaccinationsattest, ellers er det ejers ansvar at hesten vaccineres. Kopi af vaccinationsattest skal forevises. Opstaldningskontrakten er til opsigelse straks, hvis ikke hesten er vaccineret.

 

Der vil efter behov (mindst 2 gange årligt) blive foretaget gødningsprøver og i tilfælde af orm efterfølgende givet ormekur. Der vil efter behov blive foretaget afvaskning af samtlige heste med lusemidler.

 

Vær opmærksom på at juli måned er lukket på Ordrupdal, således at hestene kan komme på sommergræs. Boksleje er som følge heraf nedsat til 1/3 af den normale månedlige boksleje.

 

Eventuelle udlæg til særydelser vil blive særskilt tillagt den næste måneds regning og er pligtig pengeydelse.

 

I ØVRIGT GÆLDER FØLGENDE VILKÅR PR. 15.07.2003:

 

1.   Enhver, der rider på hest opstaldet på Ordrupdal, skal være  

         medlem af Pyttur, Ordrupdal Rideklub, herunder også           

         partryttere.

 

2. Hesten opstaldes for hesteejerens egen regning og risiko i    

         enhver henseende, dog er staldværten ansvarlig for skader,   

         der påføres hesten i henhold til dansk rets almindelige regler.

 

3. Hesteejeren er ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige   

         erstatningsregler for eventuelle skader, som hesten måtte     

         forvolde i og uden for stalden.

 

4. Hvis hesten udviser speciel adfærd, der nødvendiggør 

         særlige foranstaltninger, kan/vil disse blive udført mod 

         betaling, såfremt hesteejeren efter påkrav ikke selv lader   

         foranstaltningerne udføre. Ved større foranstaltninger   

         indgås en skriftlig aftale.

 

5. Hesten må ikke udlejes eller udlånes uden forudgående   

         meddelelse til staldværten. Parter på hesten skal altid være   

         staldværten bekendt, samt medlem af Pyttur, Ordrupdal  

         Rideklub.

 

6. Gyldig vaccinationsattest skal forevises inden opstaldning.  

         Ormekure er obligatoriske og påføres 

         månedsregningen. Løbende vaccination er obligatorisk.                

         Efter aftale med staldværten kan hesteejeren selv forestå 

         ormekur og vaccination, og forevise attest for dette.

 

7. Hesteejeren er pligtig til for egen regning at holde hesten  

         ansvarsforsikret.

 

8.      Boksen må ikke udlejes eller udlånes.

 

9. Ved midlertidig flytning af hesten af kortere varighed gives    

         ingen prisreduktion.

 

Der gives en reduktion på kr. 975,- pr. måned, hvis hesten flyttes for en hel måned (fra d.1 i den givne måned til d.1. i den efterfølgende måned) og dette varsles mindst en måned i forvejen.)

 

10. Udtagning og hjemtagning af hesten skal varsles til den   

         daglige leder senest 8 dage før.

 

11.    Reservationsgebyr indebærer ret til (gen)opstaldning, i den 

         med staldværten aftalte boks, (se pkt. 10),   

         men giver ingen rådighed over boksen i den ikke benyttede    

         periode.

 

12. I opstaldningsprisen er ikke inkluderet udgifter til dyrlæge, 

         beslagsmed, sadelmager m.v.

 

13. Den daglige leder anviser boks under størst mulig 

         hensyntagen til hesteejerens ønsker.

 

14. Under særlige omstændigheder kan hesten midlertidigt 

         anbringes i anden boks.

 

15. Hvis hesten udviser adfærd, såsom krybbebidder, væver 

         eller sparker, der kan være til gene for andre 

         heste, kan den daglige leder forlange indført passende 

         foranstaltninger, såsom halsrem etc.

 

16. Opsigelse af boks skal ske skriftligt og kan gensidigt ske   

         med en måneds varsel til den 1. i en måned,  

         dog kan Ordrupdal Rideklub opsige kontrakten med 

         øjeblikkelig virkning ved væsentlig misligholdelse af   

         kontrakten, herunder betalings- eller vaccinations-   

         betingelser.

 

17. De for Ordrupdal Rideklub til enhver tid gældende 

         ordensreglementer skal overholdes. Disse udleveres    

         ved indmelding og findes i rytterstuen og på opslagstavlen i 

         ridehuset.

 

18.   Undervisning på Ordrupdal Rideklubs område må kun 

        modtages fra beridere/instruktører, som er tilknyttet   

        Ordrupdal Rideklub.

 

Al færden på etablissementets område sker på egen risiko med mindre, der foreligger ansvarsgrundlag for staldværten.


 


        

 
        

 

 


 

Denne side er drevet af Klubmodul.dk